Opis kolegija

Upoznavanje s osnovama konstrukcije i procedurama za gradnju aparata i tlačne opreme. Termodinamički i hidraulički proračun, proračun čvrstoće. Verifikacija konstrukcije, određivanje sigurnosnih komponenata, način izrade tehničke dokumentacije. Osposobljavanje studenta za samostalno konstruiranje toplinskog aparata za potrebe termotehnike i procesne tehnike od zamisli do izvedbene dokumentacije.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Student će uspješnim savladavanjem predmeta biti sposoban vrednovati razlike među pojedinim vrstama aparata obzirom na zahtjeve koje treba ispuniti prilikom konstrukcije i proračuna. Analizirati zahtjeve tehničke zakonske regulative iz područja opreme pod tlakom i primjenu norma za njihov proračun i konstrukciju. Sintetizirati osnovne mehanizme prijelaza topline i tvari u aparatima i način izbora odgovarajućih metoda za proračun. Kreirati i definirati ulazne parametara za proračun i provedbu proračuna te izradu dokumentacije za aparat.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Upoznavanje s temeljnim toplinskim operacijama uparivanja otopina, ukapljivanja plinova, destilacije dvojnih smjesa. Smjernice za izbor sustava i aparata u njima te upute za konstrukciju.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Poznavati procese i sustave za uparivanje otopina, ukapljivanje plinova i destilaciju Moći postavljati materijalne i energetske bilance navedenih jediničnih operacija Poznavati termodinamičke pojave u vezi s tim operacijama Poznavati ustroj i svojstva osnovnih elemenata uparnih i destilacijskih postrojenja te uređaja za ukapljivanje plinova Moći proračunati osnovne pogonske parametre tih postrojenja i uređaja na temelju ulaznih podataka.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Upoznavanje s osnovama konstrukcije i procedurama za gradnju aparata i tlačne opreme. Termodinamički i hidraulički proračun, proračun čvrstoće. Verifikacija konstrukcije, određivanje sigurnosnih komponenata, način izrade tehničke dokumentacije. Osposobljavanje studenta za samostalno konstruiranje toplinskog aparata za potrebe termotehnike i procesne tehnike od zamisli do izvedbene dokumentacije.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Student će uspješnim savladavanjem predmeta biti sposoban vrednovati razlike među pojedinim vrstama aparata obzirom na zahtjeve koje treba ispuniti prilikom konstrukcije i proračuna. Analizirati zahtjeve tehničke zakonske regulative iz područja opreme pod tlakom i primjenu norma za njihov proračun i konstrukciju. Sintetizirati osnovne mehanizme prijelaza topline i tvari u aparatima i način izbora odgovarajućih metoda za proračun. Kreirati i definirati ulazne parametara za proračun i provedbu proračuna te izradu dokumentacije za aparat.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Dati pregled različitih vrsta solarnih kolektora i solarnih sustava namijenjenih proizvodnji toplinske energije, opisati njihovu primjenu te upoznati studente s postupkom modeliranja rada kolektora i sustava, njihovog dimenzioniranja i konstruiranja.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovama konstrukcije i procedurama za gradnju aparata i tlačne opreme. Termodinamički i hidraulički proračun, proračun čvrstoće. Verifikacija konstrukcije, određivanje sigurnosnih komponenata, način izrade tehničke dokumentacije. Osposobljavanje studenta za samostalno konstruiranje toplinskog aparata za potrebe energetike, termotehnike i procesne tehnike od zamisli do izvedbene dokumentacije.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Analizirati razlike među pojedinim vrstama aparata obzirom na zahtjeve koje treba ispuniti prilikom konstrukcije i proračuna. Sintetizirati zahtjeve tehničke zakonske regulative iz područja opreme pod tlakom i primjenu norma za njihov proračun i konstrukciju. Vrednovati osnovne mehanizme prijelaza topline i tvari u aparatima i način izbora odgovarajućih metoda za proračun. Kreirati ulazne parametre za proračun i provedbu proračuna te izradu dokumentacije za aparat. Kreirati konstrukciju aparata koristeći napredne računarske tehnike. Analizirati učinkovitost aparata obzirom na gradnju i eksploataciju.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Ciljevi predmeta: Upoznati studente s infracrvenom termografijom i njezinom primjenom u postupcima preventivnog održavanja, nerazornim ispitivanjima i postupcima mjerenja temperature i temperaturne raspodjele u postrojenjima procesne tehnike i termotehnike, elektro sektoru i zgradarstvu.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Samostalno provesti termografska mjerenja u područjima: industrija, zgradarstvo i elektro sektor. Usvojena znanja primijeniti u analizi snimljenih termograma, posredno zaključivati o stanju snimanih objekata: u sektoru industrija o tijeku procesa i stanju objekata, u sektoru zgradarstvo o kvaliteti izvedbe izolacije građevine, toplinskim mostovima i kvaliteti brtvljenja, u elektro sektoru o toplinskom stanju objekata i žurnosti intervencija izraditi termografsko izvješće s rezultatima mjerenja.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Upoznavanje studenata s mjernim metodama i postupcima za određivanje funkcionalnih karakteristika procesne i termotehničke opreme, načina utvrđivanja sukladnosti proizvoda s zahtjevima normi.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Kreirati pristup pripremi laboratorijskih ispitivanja, Analizirati zahtjeve tehničke zakonske regulative iz područja ispitivanja. Verificirati način prikupljanja i obrade podataka mjerenja, Sintetizirati dobivene rezultate za izradu ispitnog izvještaja i davanje komentara rezultata mjerenja.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Upoznavanje s obnovljivim izvorima energije s aspekta tehnologija i uređaja za njihovo iskorištavanje na održivi i za očuvanje okoliša prihvatljivi način, s posebnim naglaskom na energiju sunca i biomasu.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Analizirati razlike pojedinih obnovljivih izvora energije. Analizirati zahtjeva i tehničke legislative za obnovljive izvore. Vrednovati osnovne principe izmjene topline i tvari u sustavima s obnovljivim izvorima i proračunskih metoda. Sintetizirati informacije za prepoznavanje ulaznih parametara za sustave s obnovljivim izvorima i način njihovog konstruiranja i izrade dokumentacije.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Upoznavanje s pristupom eksperimentalnom radu za potrebe znanstvenih istraživanja i potvrđivanja proizvoda. Planiranje i postavljanje pokusa, izbor metoda i opreme, provođenje pokusa i prikaz rezultata. Osposobljavanje studenta za termotehnička mjerenja.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Kreirati ispitnu liniju za potrebe mjerenja u industriji ili zgradarstvu, analizirati dobivene rezultate, sintetizirati podatke o karakteristikama ispitivanog objekta, kreirati izvještaj s rezultatima mjerenja.

Opis kolegija

Nema nista

Nema nista

Opis kolegija

Upoznavanje s termodinamičkim i aparativnim osnovama operacija uparivanja otopina, ukapljivanja plinova, destilacije dvojnih smjesa. Upoznavanje s osnovnim svojstvima grubo disperznih sustava, njihovim matematičkim opisom te nekim mehaničkim operacijama.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Razlikovati postupke uparivanja otopina, ukapljivanja plinova, destilacije dvojnih smjesa te odvajanja, taloženja i transporta grubo disperznih sustava. Poznavati svojstva homogenih otopina suhe tvari, dvojnih smjesa i disperznih sustava. Moći proračunavati osnovne pogonske parametre uređaja za uparivanje, destilaciju i transport disperznih sustava. Razumijevati način rada uređaja za uparivanje otopina, ukapljivanje plinova destilaciju smjesa, transport i razdvajanje disperznih čestica.

Materijali
Materijali
Opis kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s metodama određivanja godišnje isporučene i primarne energije za grijanje, hlađenje, klimatizaciju i ventilaciju u zgradama, odnosno cjelovitim postupkom izrade energetskoga certifikata zgrade.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Primijeniti stečena znanja iz termodinamike za određivanje tokova energije u zgradi; Integrirati stečena znanja na kolegijima iz područja proračuna, konstrukcije i mjerenja termotehničkih sustava i uređaja za određivanje ukupne potrošnje energije u zgradi; Primijeniti stečena znanja na kolegijima iz područja energetike za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama.

Opis kolegija

Upoznavanje s pristupom eksperimentalnom radu za potrebe znanstvenih istraživanja i razvoja komponenata procesne tehnike i termotehnike. Veza između teorije i eksperimenta. Eksperimentalne metode u znanstvenoistraživačkom i razvojnom radu. Postavljanje eksperimenta i izbor metode mjerenja i obrade rezultata. Eksperiment i simulacija i kako ih koristiti. Primjena računala i korištenje matematičkih modela. Prikaz rezultata mjerenja i određivanje pogreške mjerenja. Nove spoznaje i nova rješenja kao rezultat eksperimentalnog i istraživačkog rada i njihova aplikacija.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

- znanstveno pristupiti eksperimentu u postupcima procesne tehnike i termotehnike

- usporediti rezultate teorije i eksperimenta. - odabrati eksperimentalne metode

- planirati pokuse - postavljati pokusne uređaje. - vrednovati rezultate mjerenja

- primijeniti računalo za prikupljanje i obradu mjernih rezultata

- procijeniti mjernu nesigurnost

Opis kolegija

Upoznati studente s infracrvenom termografijom i njezinom primjenom u postupcima preventivnog održavanja, nerazornim ispitivanjima i postupcima mjerenja temperature i temperaturne raspodjele u postrojenjima procesne tehnike i termotehnike, elektro sektoru i zgradarstvu. Dati pristup razvoju novih metoda kvantitativne infracrvene termografije.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

- primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih znanosti i tehnike pri rješavanju složenih problema uz pomoć IC termografije.

- ocijeniti proveden eksperimentalno istraživački rad

- normirati metode IC termografije.

- odabrati moderne tehnike modeliranja sustava u cilju rješavanja postavljenih problema.

- vrednovati dobivene podatke.

- postaviti prioritete aktivnosti na temelju dobivenih rezultata.

Opis kolegija

Pregled aparata za procesnu industriju i termotehniku. Uloga toplinskog aparata u procesu. Izmjenjivači topline, isparivači, kondenzatori, rashladni tornjevi, reaktori, kolone. Principi konstrukcije toplinskih aparata. Prijelaz topline u aparatima. Termodinamički i hidraulički proračun. Proračun čvrstoće.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

- vrednovati dodatna znanja za konstrukciju toplinskih aparata

- postaviti prioritete za projekt toplinskog aparata temeljem novih znanstvenih spoznaja u prijenosu topline i mase

- odabrati suvremena tehnološka rješenja pri izradi toplinskih aparata

- valorizirati konstrukciju posude pod tlakom temeljem postojeće regulative

- usporediti različita rješenja

- preporučiti optimalno rješenje konstrukcije